Náš pozemkový spolek

Pozemkový spolek Mravenec byl založen v dubnu roku 2013. Jeho založení bylo vlastně jen dalším krokem v naší dlouhodobé péči o přírodně významné lokality. Historicky první naší aktivitou bylo dobrovolnické kosení NPP Jankovský potok rsp. jeho části o rozloze 0,75 ha. Od té doby jsme své působení značně rozšířili na 18 – 20 ha. A dlouhodobě se věnujeme např. přírodní rezervaci Čermákovo louky, přírodní památce Kejtovské louky, významnému krajinnému prvku Ve Sklenářích a řadě daších.

Posláním pozemkových spolků je dlouhodobá péče o významné přírodní lokality, mezi které patří zvláště chráněná území, vyhlášené významné krajinné prvky nebo „jen“ přírodně zajímavé lokality. Zmíněné slovo dlouhodobá je naprosto klíčové pro vyjádření smyslu práce pozemkových spolků, protože většina lokalit potřebuje pravidelnou a systematickou péči, bez níž by postupně zanikly. Aby bylo možné dosáhnout dlouhodobé péče, je nutné k vybraným lokalitám získat právní vztah v podobě vlastnictví či nájmu. Získáním takového to právního vztahu nám jednak umožní dlouhodobou péči o významné lokality, ale zároveň nás i zavazuje k zodpovědnosti.

Naše Lokality

Přírodní rezervace Čermákovi louky

Poměrně rozsáhlý soubor rašelinišť, vysokoostřicových pramenišť, olšin, mokřadních luk a mokřadních křovin. Cílem ochrany je snaha o zachování životního prostředí pro chráněné druhy rostlin a bezobratlých. Louky jsou pravidelně koseny.

Celková výměra lokality 6,25 ha

Katastrální území: Sázava pod Křemešníkem

Významné chráněné druhy rostlin: bazanovec kytkokvětý, všivec ladní, tolije bahenní, vachta trojlistá, prstnatec májový

Významné druhy živočichů: bekasina otavní, rákosník zpěvný, bramborníček hnědý

V péči pozemkového spolku: 4,2 ha

Přírodní památka Kejtovské louky

Cenný relativně zachovalý komplex vlhkých rašelinných luk a přirozeně meandrujícího toku s typickým druhovým doprovodem. Cílem ochrany je zachování prostředí pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Louky se pravidelně kosí.

Celková výměra lokality 3,2 ha

Katastrální území: Šimpach, Věžná

Významné chráněné druhy rostlin: vachta trojlistá, prstnatec májový, bařička bahenní, tolije bahenní, suchopýr úzkolistý

Významné druhy živočichů: rosnička zelená, rákosník zpěvný, pěvuška modrá

V péči pozemkového spolku: 1,5 ha

Přírodní rezervace Kladinský potok

Přirozeně meandrující tok s okolními vlhkými loukami. Cílem ochrany je zachování tohoto jedinečného biotopu. Jedná se o významný stabilizační prvek v krajině. Louky se pravidelně každoročně kosí.

Celková výměra lokality 6,97 ha

Katastrální území: Častonín, Jelcovy Lhotky, Strměchy, Zachotín

Významné chráněné druhy rostlin: bazanovec kytkokvětý, všivec bahenní, zábělník bahenní, vachta trojlistá, prstnatec májový

Významné druhy živočichů: rak říční, ropucha obecná, perlorodka říční – již se prakticky nevyskytuje – v případě revitalizace toku je zde možnost její reintrodukce

V péči pozemkového spolku: 4,5 ha (pozemky v této lokalitě má ve svém nájmu či vlastnictví pozemkový spolek Sdružení Krajina se kterým dlouhodobě spolupracujeme, na této lokalitě zajišťujeme pozemkový spolek Mravenec „pouze“ praktickou péči, tíhu administrace a jednání s vlastníky nese na svých bedrech Sdružení Krajina)

Přírodní rezervace Hrachoviště

Soustava dvou částečně zazemněných rybníků, vlhkých luk a olšin. Na rybnících je povoleno extenzivní rybníkářství a louky se pravidelně kosí.

Celková výměra lokality 7,88 ha

Katastrální území: Ústrašín

Významné chráněné druhy rostlin: bublinatky jižní, rdest vzplývavý, vrba rozmarýnolistá

Významné druhy živočichů: skokan zelený, skokan hnědý, bramborníček hnědý, linduška luční

V péči pozemkového spolku: 1,3 ha

Přírodní rezervace Nový Rybník

Jedná se o relativně zachovalé území vodních, mokřadních a lučních společenstev s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Jedná se o komplex rybníka, ostřicových porostů, rákosin, vlhkých a pramenišťních luk. Část luk se každoročně kosí, odstraňuje se nálet.

Celková výměra lokality 13,46 ha

Katastrální území: Horní Ves

Významné chráněné druhy rostlin: vachta trojlistá, prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, zábělník bahení

Významné druhy živočichů: rak říční, škeble rybničná, ropucha obecná

V péči pozemkového spolku: 1,3 ha

Přírodní památka Rašelinná louka u Proseče Obořiště

Jedná se o zachovalý fragment přirozených a druhově bohatých společenstev vlhkých luk. Ze dvou stran přiléhající k lesu.

Celková výměra lokality 3,06 ha

Katastrální území: Částkovice, Myslov

Významné chráněné druhy rostlin: vachta trojlistá, prstnatec májový, kozlík dvoudomý, zábělník bahení

Významné druhy živočichů: perleťovec větší, přástevník hluchavkový

V péči pozemkového spolku: 0,8 ha