Naučná stezka Městské sady

Naučná stezka Městské sady má své vlastní internetové stránky

Naučná Stezka Městské sady

Naučná stezka

Na sklonku roku 2003 Městský úřad Pelhřimov a Středisko ekologické výchovy Mravenec připravily projekt “Naučná stezka Městské sady”.

Naučná stezka Městské sady Přírodní charakter parku s pestrou skladbou dřevin, zajímavá historie vzniku městských sadů a jejich vysoká návštěvnost nás přivedla na myšlenku vybudování okruhu naučné stezky informující o zajímavostech parku samotného i přírody Pelhřimovska vůbec. Naučná stezka je vhodným prostředkem, jak nenásilně, poutavě a přirozeně v přírodním prostředí široké veřejnosti přiblížit rozmanitost a hodnotu krásné a zachovalé přírody na Vysočině. Umožňuje aktivní formu vzdělávání a podporuje utváření pozitivního vztahu k přírodě, podněcuje zájem veřejnosti o stav životního prostředí a motivuje ji k environmentálně uvědomělému a odpovědnému chování v každodenním životě.

Naučná stezka Městské sady Středisko ekologické výchovy Mravenec bylo pověřeno realizací celého projektu, ke každému tématu jsme oslovili odborné pracovníky z agentur, vědeckých institucí i krajské pracovníky.

Naučná stezka Městské sady se skládá z dvanácti informačních tabulí rozmístěných v téměř 3 km okruhu. 1. Historie Městských sadů, 2. Stromy, 3. Zvířata, 4. Horniny, 5, Lesy, 6. Voda ryby, 7. Les stopy, 8. Podnebí, 9. Ptáci-budky, 10. Rostliny, 11. Významné stromy, 12. Chráněná území.

Slavnostní otevření naučné stezky

Slavnostní otevření naplánovalo Město Pelhřimov spolu se Střediskem ekologické výchovy MRAVENEC symbolicky na první jarní den 21. března 2005.

Naučná stezka Městské sady Byla to akce veřejně přístupná a osobní pozvánky obdržel každý, kdo se na přípravách a realizaci naučné stezky podílel. Nezapomněli jsme ani na zástupce škol, odborných institucí, státní správy. Pozváni byli zástupci Kraje Vysočina – pan hejtman Vystrčil, odborný garant za grantové tituly odboru životního prostředí a další.

Naučná stezka Městské sady Počasí nám přálo a první jarní den byl slunečný. Pan starosta zahájil slavnostní otevření Naučné stezky – městské sady, přivítal všechny přítomné a zdůraznil přínos i důležitost naučné stezky v blízkosti středu města i její ucelenost. Poděkoval za její zbudování a přítomným zástupcům Kraje Vysočina za finanční podporu naučné stezky. Dále promluvila M. Rodová ze Střediska ekologické výchovy MRAVENEC a podala základní informace o naučné stezce. Zdůraznila její environmentální význam pro obyvatele i návštěvníky stezky, pro děti, mládež i dospělé. Přiblížila obsahovou náplň jednotlivých informačních tabulí, která byla tvořena tak, aby zájemce získal nové zajímavé informace a při tom nebyl zahlcen velkým množstvím textu, odbornými výrazy apod. Seznámila přítomné s odborníky, kteří se na obsahové části podíleli a poděkovala jim za pomoc a spolupráci. Slavnostní ráz akce byl umocněn přítomností dětského sboru a zahajovacími a ukončujícími fanfárami.

o úvodních proslovech přestřihl pan starosta Leopold Bambula a zástupce Kraje Vysočina pan Jan Joneš pásku a tím byla Naučná stezka – Městské sady slavnostně otevřena.

Pro zúčastněné byl připraven kratší okruh ke čtyřem tabulím, pro zájemce byl připraven i okruh celý – tříkilometrový. Průvodcem nám byl pan Miloslav Daněk, v případě přítomnosti některého z přispěvatelů doplnil informaci i on.

O celé akci byly informovány sdělovací prostředky – rozhlas, tisk i televize.